Beste ouder(s) / verzorger(s),

Door ernstige problemen met onze website is die momenteel niet beschikbaar en laten we u tijdelijk op deze provisorische manier kennismaken met onze school.
Onze schoolgids die vrijwel alle informatie bevat die u zoekt, kunt u downloaden.

Verder beperken we ons hier nu tot de meest noodzakelijke gegevens en voor de meest actuele informatie verwijzen we u ook nog naar onze Facebookpagina:
Facebookpagina Jan Ligthart Huibeven

 

Welkom

Als u de school nog niet kent, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding. Wij tonen u graag het gebouw en vertellen u alles wat u wilt weten over onze school. U bent van harte welkom! We wensen u en in het bijzonder uw kind(eren) een fijn en succesvol schooljaar.

 

Contact en schoolgegevens

 

Jan Ligthartschool “Huibeven” Directie: Hans Thönissen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Glimmenstraat 7 Telefoon: (013) 570 22 30 Website: www.jlhuibeven.nl  
5043 MZ Tilburg Fax: (013) 570 39 56    
Kennismaken met Jan Ligthart Huibeven en aanmelding nieuwe leerlingen

Het belang van de juiste schoolkeuze.

Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Alle Nederlandse scholen moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, maar toch zijn niet alle scholen hetzelfde. Scholen verschillen van elkaar wat betreft werkwijze, sfeer en lesprogramma. Bij het kiezen van een school gaat u niet over een nacht ijs. Het is de bedoeling dat u en uw kind later met plezier op de basisschoolperiode kunnen terugkijken. Wij doen er alles aan om de basisschoolperiode voor alle kinderen en hun ouders tot een fijne tijd te maken. Dat betekent dat de school attent is op verschillen tussen kinderen en rekening houdt met de individuele mogelijkheden die elk kind heeft. De school heeft speciale aandacht en begeleiding voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, wat extra steun kunnen gebruiken. Een goede start is een belangrijke basis voor de toekomst. Hier vindt u antwoord op vragen als:
- Wat is Jan Ligthartonderwijs? - Wat is de rol van ouders in de school? - Hoe is het onderwijs georganiseerd? - Wat zijn de school- en vakantietijden? - Wat zijn de regels op school? - Welke (extra) voorzieningen heeft de school?
Op basis van al deze informatie kunt u beoordelen of Jan Ligthartschool Huibeven bij u en uw kind past.

Jan Ligthartonderwijs

Jan Ligthart, ook bekend als de schrijver van de boekjes van 'Ot en Sien', leefde van 1859 tot 1916. Hij was een pedagoog met een duidelijke visie op opvoeding en onderwijs. "De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid en de laatste twee groeien waar de eerste heerst", was zijn motto. Ligthart was een onderwijsvernieuwer die ook nu nog veel scholen inspireert. Jan Ligthartscholen van nu baseren hun onderwijs op de vernieuwingsideeën van deze pedagoog, maar ze zorgen er wel voor dat die worden aangepast aan de wereld waarin we nu leven.

Internationaal onderwijs en onderwijs hoogbegaafden

Aan onze school is ook een Internationale school verbonden: TIPS (Tilburg International Primary School). Ook is de talentgroep (voor hoogbegaafde kinderen) van Plein013 in onze school gevestigd.

Informatie voor ouders van nieuwe leerlingen

Voor belangstellende ouders die aanvullende informatie wensen organiseren we de volgende activiteiten:
- Elke maand hebben we een rondleiding door de school. Dit schooljaar zijn die kennismakingsmiddagen, die om 14.45 uur beginnen en ongeveer een uurtje in beslag nemen, ingepland - De eerstvolgende is op 17 juni. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken (013-5702230). - Inloopochtenden, speciaal voor ouders van nieuwe kleuters. Deze inloopochtenden zijn tussen 9.00 en 10.30 uur eerstvolgende: op 25 juni. - Twee keer per jaar organiseren we een Open Huis. U kunt dan de school in bedrijf zien. De data voor komend schooljaar volgen zo spoedig mogelijk.

Aanmelding en plaatsing van leerlingen

Wanneer uw kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. U kunt uw kind aanmelden met het aanmeldingsformulier. Dit formulier wordt uitgereikt tijdens de rondleidingen, inloopochtenden en Open Huis. Ook kunt u een aanmeldingsformulier telefonisch aanvragen bij de directie van de school of downloaden vanaf de website. Uw kind is pas ingeschreven wanneer u van ons een bevestiging hebt ontvangen. Ongeveer 4 schoolweken voor de 4e verjaardag van uw kind krijgt u het bericht in welke klas uw kind is ingedeeld. U kunt daarna bellen om een afspraak te maken voor de ´oefendagen`. Uw kind mag twee ochtenden en twee hele dagen komen `wennen’ in zijn/haar toekomstige klas. Ook is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. De laatste 4 tot 6 weken van het schooljaar laten we geen kleuters meer beginnen. Voor deze kinderen, en kinderen die in zomervakantie jarig zijn, is er voordat de vakantie begint een kijkuurje. Zij beginnen dan met ingang van het nieuwe schooljaar.

De organisatie van de school

Jan Ligthartschool “Huibeven” startte op 1 augustus 1989 en kreeg haar naam naar de deelwijk Huibeven in de Reeshof. Samen met twee andere basisscholen betrokken we de locatie aan de Giekerkstraat . Sinds 1993 hebben we de beschikking over onze eigen unieke locatie aan de Glimmenstraat. In bijna 25 jaar zijn we uitgegroeid tot een grote moderne basisschool in de wijk Reeshof. We hebben veel nieuwbouwplannen gerealiseerd, waaronder in 2009 het laatste traject samen met Kinderstad.
Wij zien een enorme uitdaging om, samen met Kinderstad, uw kinderen een totaalpakket aan te bieden bestaande uit onderwijs, opvang en allerlei naschoolse activiteiten. Dat zullen we in onderling overleg en samenwerking de komende jaren gaan realiseren, zodat we voor uw kind(eren) nog meer de schooltijd als fijne tijd kunnen gaan invullen. In bijna 25 jaar Jan Ligthart “Huibeven” hebben we al heel veel kinderen met veel succes naar het middelbaar onderwijs begeleid. En zoals de cijfers laten zien met veel succes. Daar zijn we blij om, maar natuurlijk ook trots. Dankzij een goed team kunnen we al meer bijna 25 jaar goed onderwijs verzorgen.

Jan Ligthartschool Huibeven: school voor bijzonder, neutraal onderwijs

De Jan Ligthartschool Huibeven heeft een eigen bestuur en is dus geen openbare, maar een bijzondere school. De school biedt neutraal onderwijs. Dat is bij deze school gebaseerd op de visie dat allerlei verschillende maatschappelijke stromingen, godsdiensten en levensbeschouwingen gelijkwaardig zijn aan elkaar en gewaardeerd en gerespecteerd worden. Respect voor elkaar is belangrijk op school. Ook tolerantie is een vanzelfsprekend thema. Er wordt gestreefd naar een goede harmonie tussen individuele ontwikkeling en ontplooiing en opvoeding, tot deelname aan groepsprocessen. In de dagelijkse omgang met de leraren krijgen leerlingen als vanzelf normen en waarden aangereikt. Bovendien is het leerklimaat op de Jan Ligthartschool Huibeven erop gericht dat leerlingen eigen waarden en normen verwerven en ontwikkelen.

De interne organisatie

De school is verdeeld in een onderbouw (groepen 1 t/m 4) en een bovenbouw (groepen 5 t/m 8).Elke groep heeft 1 of 2 leerkrachten. We streven ernaar om niet meer dan 2 groepsleerkrachten per groep te hebben. Wanneer nodig worden de leerkrachten voor zorgleerlingen ondersteund door interne begeleiders. De leerkrachten hebben regelmatig overleg met hun collega’s van hetzelfde leerjaar om zaken op elkaar af te stemmen. Daarnaast vergaderen ze in hun bouw o.l.v. een onderwijskundig teamleider. De directie heeft elke veertien dagen managementoverleg met de onderwijskundig teamleiders en de intern begeleiders (managementteam).Voor de dagelijkse gang van zaken is de directie verantwoordelijk. Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met ons onderwijs en de school. Verder zijn er werkgroepen, waarin mensen zich met bijzondere taken bezighouden. In die werkgroepen werkt men samen aan bepaalde ondersteunende werkzaamheden. Werkgroepen van leraren worden soms aangevuld met ouder

Missie

Op de Jan Ligthartschool Huibeven bereiden we kinderen voor op het zelfstandig functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij, waarbij leren leren en de zorg voor kinderen bij het benutten van ieders talenten en het behalen van optimale resultaten van belang zijn. Daarbij vinden we het zeer belangrijk dat we in een prettige sfeer structuur aanbieden en waardering voor elkaar uitspreken.

Visie op normen en waarden

Onze visie op normen en waarden is neergelegd in het “Protocol Grenzen Aan Gedrag”. Voor de volledige tekst verwijzen we naar de exemplaren die op school aanwezig zijn. Hieronder volgt een korte impressie. De school brengt waarden bij die nodig zijn voor het welzijn en het ordelijk functioneren van de samenleving. De school draagt die waarden over, verheldert ze of versterkt ze. Kinderen opvoeden tot deze waarden en trainen in de daarmee samenhangende vaardigheden begint bij de ouders, maar moet uitgebreid (en desnoods herbevestigd) worden naar het onderwijs. Het team vindt dat kinderen het beste leren in een omgeving waar zij zich veilig en geborgen voelen. Er moet rust heersen en vertrouwen zijn. Dit bereiken we o.a. door structuur d.m.v. afspraken en vrijheid binnen grenzen. We gaan uit van gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen in het onderwijs. Hierin staat het vertrouwen in eigen competenties en die van anderen centraal.

Visie

Om aan onze missie invulling te geven hebben we met elkaar zes waarden opgesteld:
1. Duidelijkheid: Een duidelijke structuur en consequent zijn vindt het team heel belangrijk. Dat eist aandacht van de leraren, maar het stelt ook eisen aan de kinderen. De ervaring leert dat kinderen goed gedijen als ze weten wat ze kunnen verwachten en wat van hen verwacht wordt. Ook richting ouders willen we duidelijk zijn en op een goede manier communiceren. 2. Zelfontplooiing: Kinderen leren door al hun talenten te ontwikkelen. We rekenen niet alleen uit een boek maar ook door middel van liedjes en bewegingen. Taal leren we niet alleen door te schrijven maar ook door te lezen, presentaties te verzorgen en werkstukken te maken. Ook leerkrachten zijn continue in ontwikkeling. Een leven lang leren is zeker op hen van toepassing. Leren doe je niet alleen via cursussen maar juist ook van elkaar. Er lopen zoveel talenten rond op onze school en die willen we optimaal benutten. 3. Waardering: Bij de Jan Ligthartschool Huibeven staat een persoonlijke ontwikkeling in harmonie met anderen voorop. Kinderen leren er zichzelf en elkaar te respecteren en, met inachtneming van de belangen van anderen, op te komen voor hun eigen keuzes. Ze worden serieus genomen en aangesproken op hun gevoel voor verantwoordelijkheid. Ze leren elkaar te helpen en waarderen en met elkaar samen te werken. 4. Zelfstandigheid: Bij de Jan Ligthartschool Huibeven staat zelfstandigheid hoog aangeschreven. De jongste kleuters worden al zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken en in de loop van de basisschoolperiode wordt dat steeds meer uitgebreid. Kinderen verschillen in mogelijkheden, in tempo, in belangstelling en in karakter. De leraren van de Jan Ligthartschool 'Huibeven' beschouwen het als vanzelfsprekend dat ze de kinderen serieus nemen en hen aanzetten hun talenten te benutten. De leraren houden rekening met de mogelijkheden van elk afzonderlijk kind. 5. Leren leren: Kinderen beschikken zelf over ontwikkelingskracht. Door een positieve benadering en door vertrouwen in het kind kan die ontwikkeling tot bloei komen. Wij leren de kinderen terug te kijken op de eigen prestaties en hun voordeel te doen met hun ervaringen. De leraren zorgen er ook voor dat zoveel mogelijk aspecten van het leven en van de maatschappij op school aan bod komen. 6. Prettige sfeer: Jan Ligthartschool Huibeven streeft naar een sfeer van rust, regelmaat, veiligheid en vertrouwen We denken in kansen en oplossingen. Positiviteit en plezier in werken en leren staat bij ons voorop. Het team van de Jan Ligthartschool Huibeven stimuleert de kinderen en houdt hun belangstelling levendig door hen positief te benaderen en hen te vertrouwen.

 

Overblijven (Tussenschoolse opvang)

Omdat we werken volgens een continurooster blijven alle kinderen over in hun eigen lokaal. De kinderen van groep 1-2 eten onder toezicht van ouders. De groepen 3 t/m 8 eten met hun eigen leerkracht. Na het ten spelen de kinderen binnen of buiten onder toezicht van surveillanceouders en leerkrachten. Er wordt geen schoolmelk verstrekt op onze school. Daarvoor in de plaats geven we ouders en kinderen de mogelijkheid om zelf meegebrachte zuivelproducten in de koelkasten, die in elke bouw aanwezig zijn, te bewaren. De tussenschoolse opvang wordt geregeld door een werkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten die valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. De werkgroep overblijven coördineert dit en maakt het rooster op voor de ouders. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en kunnen hun wensen qua dagen, tijden en frequenties kenbaar maken. Hier wordt altijd rekening mee gehouden. Er staat voor de surveillerende ouders een kleine vergoeding tegenover die drie keer per schooljaar wordt overgemaakt.

Overgang naar het voortgezet onderwijs

De school helpt u en uw kind bij de keuze van en de overgang naar het VO. Dat doen we op de volgende manier:
- Op basis van het advies van de leerkracht en de score van de CITO Eindtoets Basisonderwijs wordt gekeken welke vorm van VO uw kind de beste kans van slagen heeft. - Samen met andere basisscholen in de Reeshof organiseren wij jaarlijks voor ouders van groep 8 leerlingen een informatieavond waar alle VO scholen in Tilburg zich presenteren. - De leerkrachten van groep 8 zorgen voor een goede overdracht naar het VO. Dit gebeurt digitaal en in een gesprek met een vertegenwoordiger vanuit het VO. - De kinderen nemen aan het eind van het schooljaar deel aan een kennismakingsmiddag op de school van hun keuze

Rapportage

- De ouders van alle kleuters worden uitgenodigd voor een 10 minutengesprek in de week van 18 november 2013 - De ouders van de jongste kleuters worden uitgenodigd voor een 10 minutengesprek in april 2014. - De ouders van de oudste kleuters worden uitgenodigd voor een afrondend 10 minutengesprek in juni 2014. - De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 4 keer per jaar een rapport mee naar huis. In het schooljaar 2013-2014 is dat op de volgende data: 24 oktober ; 16 januari ; 3 april; 27 juni. - In de week na het eerste en derde rapport vindt een 10 minutengesprek plaats. Na het laatste rapport is het 10 minutengesprek facultatief. - Voor de groepen 8 zijn er adviesgesprekken in de week van 3 t/m februari 2014.

Schooltijden

- Maandag t/m vrijdag, groepen 1 t/m 8: continurooster 08.30 uur – 14.15 uur - Pauzes groepen 1 / 2 : dagelijks speeltijd op verschillende tijden volgens lesrooster. middagpauze: 11.55 - 12.15 of 12.15 12.35 - Pauzes groepen 3 t/m 8: dagelijks 10.15 – 10.30 en 11.55 - 12.15 of 12.15- 12.35. - De leerlingen in de onderbouw eten 25 minuten voor of na de pauze. In de bovenbouw eten de leerlingen 21 minuten voor of na de pauze. Deze tijden worden niet tot de lesgebonden tijd gerekend. De lesgebonden tijd in de onderbouw bedraagt wekelijks 25 uur, in de bovenbouw 25,3 uur.= Aantal uren onderwijs in alle groepen : 940 uur

Leerlingenzorg

Wijze waarop we onze leerlingen helpen en volgen. Het ene kind heeft meer zorg nodig dan het andere. Kinderen kunnen te maken krijgen met lees- of rekenproblemen, moeilijkheden ondervinden met taal of bewegen. Soms ondervindt het kind moeilijkheden in het contact met anderen of kan faalangst een rol spelen. Ook kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn, kunnen extra zorg nodig hebben. Met ‘leerlingenzorg’ bedoelen we alles wat er op gericht is kinderen te helpen bij een ononderbroken ontwikkelingsproces. Het bieden van extra hulp aan leerlingen met een zorgvraag vindtbij ons op school zo veel mogelijk plaats in de groep onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Goed klassenmanagement is een voorwaarde om daar op een juiste manier invulling aan te geven. In de school is veel aandacht voor zelfstandig werken, waardoor de leerkracht binnen de groep tijd vrij kan maken om individueel (of in kleine groepjes) te werken met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Door te werken met het “stoplicht”en weektaken leren leerlingen hun werk te plannen, zelfstandig uit te voeren en te controleren. Het biedt leerkrachten de mogelijkheid om eigen werk (vanuit de handelingsplannen of individuele leerlijnen) op te nemen in de weektaak. Dit geeft juist de zorgleerlingen houvast bij het uitvoeren en beheersbaar houden van hun werk. Voor leerlingen met een ‘rugzak’ hebben wij een begeleidster op school die buiten de groep regelmatig met deze kinderen werkt. Waar mogelijk wordt die begeleiding gecombineerd met hulp aan andere leerlingen.

Leerlingvolgsysteem

De groepsleerkracht wordt ondersteund door de intern begeleider. Deze ondersteuning omvat: hulp bij het nauwkeurig in kaart brengen van de zorgvragen d.m.v. diagnostiek, coaching, begeleiding bij externe trajecten met of zonder ouders, advisering en het bewaken van de doorgaande lijn naar de volgende groep. Resultaten van leerlingen worden gevolgd in het CITO LVOS en worden jaarlijks op minimaal drie vaste momenten door intern begeleider en leerkracht besproken. Daarbij worden ook meegenomen: resultaten van het werk in de klas, algemene indruk van de leerkracht, sociaal-emotionele ontwikkeling en evt. zorgen vanuit de thuissituatie. Aan de hand van deze besprekingen worden zorgtrajecten afgesproken en groepsplannen of individuele leerlijnen opgesteld.

Toetsen

Om de vorderingen van uw kind te volgen gebruiken we de volgende toetsen: Kleutergroepen: Toetsen van het CITO voor kleuters (Taal en Rekenen) en de registraties van de methode “Kleuterplein”. Groep 3 t/m 8: In principe gebruiken we toetsen voor de vakken Lezen, Begrijpend lezen, Rekenen, Spelling en Woordenschat. Het betreft hier landelijke toetsen, ontwikkeld door het CITO. Daarnaast worden er toetsen vanuit de methodes gebruikt. We vergelijken hiermee dus het resultaat van ons onderwijs met het resultaat van het onderwijs in Nederland. In groep 7 nemen we de CITO Entreetoets af om een onderbouwde voorspelling te kunnen doen naar het voortgezet onderwijs. Bij de start van groep 8 nemen we het drempelonderzoek af bij leerlingen met een speciale zorgvraag (LWOO). In de tweede helft van groep 8 wordt de CITO eindtoets afgenomen.

Extra aandacht voor een kind

In de dagelijkse praktijk ervaren we een spanningsveld tussen de zorgbehoefte in de groepen, de mogelijkheden van de leerkracht, de grootte van de groepen en daarnaast de wensen van ouders. Met elkaar proberen we daar steeds een acceptabel antwoord op te vinden. Leerkrachten houden de instructie aan de groep kort voor kinderen die voldoende mogelijkheden hebben om zelfontdekkend aan de slag te gaan. Daardoor blijft er in de les meer tijd over om aandacht te besteden aan leerlingen die meer begeleiding en aandacht nodig hebben. Kinderen zijn verschillend en we verwachten dat kinderen dat ook van elkaar accepteren. De lesstof kan indien nodig aangepast worden naar een lager niveau (of andere aanpak) of kan verrijking bevatten voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.